Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup online kurzů na webovém rozhraní https://mesicniceonline.cz a jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2. Nákup online služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP.

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ (POSKYTOVATEL):
Mgr. Irena Kovářová

IČ: 67139264

se sídlem: Rudolfov, Polní 692/9, PSČ 37371

kontaktní údaje:

email: info@mesicniceonline.cz

telefon: +420 774 505 774

www: https://mesicniceonline.cz

(dále jen „prodávající“)

 

2. KUPUJÍCÍ (KLIENT):

Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní https://mesicniceonline.cz objednáte online kurzy a tím se mnou uzavřete Kupní smlouvu.

(dále jen „kupující“)

 

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Jako klupující objednáváte online kurzy zásadně skrze objednávkový systém přes webové rozhraní https://mesicniceonline.cz.

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na vaši elektronickou adresu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. obchodních podmínek) objednávku zrušit.
Objednávat online kurzy přes webové rozhraní https://mesicniceonline.cz je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu nebo výpadku připojení k internetové síti.

 

IV. Cena online kurzů a platba

1. CENA ONLINE KURZŮ

U jednotlivých online kurzů je na webovém rozhraní https://mesicniceonline.cz uvedena i jejich cena, která je platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

 

2. PLATBA

Cenu za online kurzy je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a online kurz co nejdříve dodán. Vaše přístupové kódy do členské sekce jsou přímo navázány na uvedený variabilní symbol.

- bezhotovostně přes platební bránu GoPay

 

V. Dodací podmínky

Po zaplacení Vám bude zpřístupněna členská sekce, ve které budete mít přístup k daným online kurzům - videím a skriptům po dobu 1 roku. Pravidelně Vám budou chodit emaily, které Vás budou upozorňovat na nový obsah, nová videa a skripta v členské sekci.

Po dodání si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

Digitální obsah videokurzů vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů.

Veškeré informace, videa a skripta jsou určeny pouze pro osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během studia online kurzů může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Online kurzy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat svého lékaře o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním.

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah videí přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurzy slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 

 

VII. Odstoupení od Smlouvy

Za online kurzy prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmětu koupě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

 

VIII. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19.7.2019